Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze $company Website (hierna "Site") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze Site betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden.

Informatie over $company en haar dochterondernemingen of met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "Perik Industries Inc.") en de producten en diensten van Perik Industries Inc. op deze Site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Perik Industries Inc. of haar producten en diensten worden verstrekt zoals zij zijn zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, geschiktheid voor een enigerlei doel, de impliciete of expliciete garantie van verhandelbaarheid, of geen inbreuk vormend.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Perik Industries Inc. herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Perik Industries Inc. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Perik Industries Inc.

Alhoewel Perik Industries Inc. al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze Site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze Site ophaalt.

U gaat ermee akkoord de normale werking van deze Site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze Site bevat, noch de toegang tot deze Site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.

Perik Industries Inc. beschouwt alle door u middels deze Site verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie. Zie voor meer informatie ons privacy beleid.

Deze Site kan onjuistheden of typevouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Perik Industries Inc. gecorrigeerd zullen worden naar Perik Industries Inc.'s goeddunken.
Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. Perik Industries Inc. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt.