Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Hoe zorgvuldig ook is gehandeld bij het samenstellen van deze site, het is in deze tijd van snelle veranderingen nimmer te voorkomen dat informatie achterhaald is, of dat deze wellicht niet (geheel) juist is. Evenmin is te garanderen dat de informaties altijd goed overkomen in individuele gevallen.

In geen geval zullen wij derhalve enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en/of aktualiteit van informaties op deze site.

De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Perik Industries Inc. noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze Site.
Om deze reden sluit Perik Industries Inc. alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover $company geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van $company. Het feit dat er links van en naar onze pagina leiden betekent niet automatisch dat de $company bij de totstandkoming van deze pagina's direct of indirect betrokken is geweest of goedkeuring voor het tot stand brengen van de link heeft verleend. $company staat derhalve niet in voor de inhoud van dergelijke sites.